Skip Navigation Links

Kořenová čistírna odpadních vod, Bioplyn

Kořenová čistírna odpadních vod - typ do 20EO

Jde o přírodní způsob čištění odpadních vod, kdy mokřadní rostliny v systému horizontálního proudění působí jako nosné médium pro mikroorganismy, podporují přísun kyslíku a propustnost lože. Jde o komplexní fyzikální chemický a biologický proces mezi půdou, odpadní vodou a rostlinami.Protože jde o proces ryze přírodní, je nutné, aby i znečištující látky byly převážně biologického (běžné splaškové a odpadní vody z rodinných domků, chat, objektů)

Technické parametry

K předčištění jsou vhodné minimálně tříkomorové septiky či žumpy, kde probíhá sedimetace tuhých odpadů, prvotní biologické aerobní a anaerobní vyhnívání. Vlastní půdní těleso je složeno z drtí, štěrku, písku, jílu, zeminy v definovaných poměrech a uspořádání.Tyto frakce jsou od podloží odděleny nepropustnou vrstvou.Mezi nejfrekventovanější mokřadní rostliny používané v KČ patří: orobinec, chrastice rákosovitá, skřípinec jezerní, kostalec žlutý atd. Hloubka lože se pohybuje okolo 0,6m, regulace hladiny je zajištěna jednoduchou regulací.Velikost plochy se volí orientačně 4-6m2/1EO. Zatím dosažené výsledky z rozboru zkušebího provozu ukazují vysokou účinnost čištění odpadních vod jak v letním tak v i zimním období.

Domácí bioplynová stanice

Je určena pro rodinné domky a rekreační chaty, které chtějí využít energetický potenciál obsažený v organickém odpadu a zhodnotit jej ve funkci využitelné energie.Základem je vyhnívací prostor s odpadem z WC, jímací zvon, potrubí pro rozvod bioplynu.Pro dosažení výsledného efektu je zapotřebí ohřev vyhnívacího prostoru, např. sluneční energií,zvláštní vhoz pro doplňující materiál, kombinovaný sporák plyn-elektrika, tepelná izolace. Množství vyprodukovaného bioplynu v rozmezí březen-říjen je 05,-1,1 m3 denně , což stačí na pokrytí vaření, zavařování atd. V zimních měsících je stanice schopna pokrýt 10-30% spotřeby energie na vaření.

Spotřeba doplňujícího materiálu

1x za týden cca 8 kg organické hmoty, nejlépe vepřový hnůj v kombinaci s trávou. Průměrný obsah metanu v bioplynu je 70-75%.

Možnost realizace

Betonářské práce - majitel ( dle projektové dokumentace firmy Unego® ), jímací zvon a kompletace - firma Unego®.